Newsletter CRSP

O projektu

logo ESF OPVK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002

Doba realizace: 23. 4. 2012–28. 2. 2015

Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím prohlubování klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků, rozšířením nabídky asistenčních služeb v Jihomoravském kraji. Projekt reaguje na potřebu posílení klíčových kompetencí pedagogických a jiných pracovníků, kteří jsou zapojeni do systému vzdělávání dětí nebo jiným způsobem zasahují do primární, sekundární nebo terciální prevence rizikového chování u dětí s ADHD "Attention Deficit Hyperactivity Disorders" s cílem vytvořit vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD. Cílovou skupinou jsou děti se syndromem ADHD, pedagogičtí pracovníci, poradenští pracovníci, asistenti, další odborní pracovníci a rodiče dětí. Projekt přispěje k posílení kompetencí odborníků a rozšíření povědomí o potřebách, možnostech podpory, reedukace, vzdělávání a výchovy dětí s ADHD u širší odborné veřejnosti, k poskytnutí podpory konkrétním rodinám s neklidným dítětem.

Cíl projektu: Projekt si klade za cíl poskytnout vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD v Jihomoravském kraji skrze informovanost a posílení kompetencí klíčových osob v životě dítěte s ADHD.

Hlavní aktivity projektu: Proškolení pracovníků pedagogicko-psychologických poraden v JMK, proškolení pedagogů a dalších pracovníků (např. pracovníků z NNO a středisek volného času) pro práci s dětmi s ADHD, proškolení asistentů dětí s ADHD a zajištění asistence ve škole pro 15 dětí s ADHD (15 dětí na 2 roky)

Hlavní výstupy z projektu:

  • nově vytvořený akreditovaný kurz pro pracovníky NNO a středisek volného času
  • nově vytvořený kurz pro poradenské pracovníky o vedení skupinové práce s rodiči
  • nově vytvořený vzdělávací kurz pro asistenty dětí s ADHD

Podpořené osoby: pedagogičtí a jiní pracovníci v procesu vzdělávání dětí s ADHD, děti se syndromem ADHD, speciální pedagogové a psychologové z pedagogicko-psychologických poraden, asistenti dětí s ADHD ve školách, rodiče dětí s ADHD