Newsletter CRSP

Cílovou skupinou pro terénní práci v rodině v rámci projektu „Mám ADHD a vím, co smím“ jsou rodiny s dětmi s diagnostikovaným ADHD. Děti s ADHD sdílí stejná práva jako ostatní občané a tato práva jim nemají a nesmí být upírána. Služba si klade za cíl vytvořit adekvátní podmínky pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD na rozhodovacích procesech v aktivitách či činnostech, které se jich bezprostředně týkají. Na děti se syndromem ADHD přestane být nahlíženo jako na ty, které nemají schopnosti a dovednosti k projevení a následnému uspokojení svých potřeb.

Při aktivitách zaměřených na posilování schopnosti dítěte vyjádřit svůj názor a přímo se tak podílet na spolurozhodování o svém životě (ať už v oblasti rodiny, školy, kamarádů, koníčků aj.) si terénní pracovníci plně uvědomují, že děti jsou individuální bytosti zasluhující v každém ohledu a čase respekt a postoj zajišťující jim důstojnost.

V rámci terénní práce v rodinách dochází k pravidelným setkáváním mezi dítětem a terénním pracovníkem. Ten dítě učí formulovat svoje názory, předává mu nové informace o jeho právech a učí jej je adekvátně prosazovat. Terénní pracovník s dítětem pracuje tak, aby se samo naučilo si uvědomovat, ve kterých situacích a činnostech je jeho názor důležitý a kdy a jakým způsobem se má zapojovat do rozhodovacích procesů. Díky práci s terénním pracovníkem se dítě např. učí: říkat „ne“ (získání možnosti odmítnout cizí rozhodnutí), řešit konfliktní situace (zvládat lépe negativní emoce, efektivně komunikovat, více se v konfliktních situacích soustředit), vhodným způsobem prosadit svůj názor a nenechávat sebou manipulovat. Dítě je vedeno k poznání, že pokud chce o svém životě spolurozhodovat, musí umět přijmout i zodpovědnost za svá rozhodnutí. Díky tomu však dítě získává větší sebedůvěru a stává se samostatnějším a zodpovědnějším. Tyto přínosy tak mají svůj přesah do budoucnosti dítěte i mimo rodinu.

Při aktivitách terénní práce v rodinách se děti seznamují se svými právy pro ně zajímavou či zábavnou formou. Terénní pracovník ke každému dítěti přistupuje individuálně a citlivě. Pro každé setkání si připravuje soubor informací a dalších aktivit, které bude s dítětem na schůzce dělat a které podpoří schopnost dítěte uvědomovat si svá práva a formulovat své vlastní názory.

V rámci terénní práce bylo v období březen 2015 - duben 2016 podpořeno celkem 12 dětí. V každé rodině proběhlo celkem 12 setkání.

V rámci dodatečné aktivity bude podpořeno celkem 6 dětí skrze 36 návštěv v rodině a to v období červenec 2016 - duben 2017.